Imenovanje predstavnice CŽŽR-ROSA i AŽKZ, Nermine Komarić, u Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima (kao jedne od dvije predstavnice nevladinih organizacija – druga je bila predstavnica HHO-a) u značajnoj je mjeri doprinijela osnivanju PETRE. Naime, kako su većinu tog tijela činili/e predstavnici/e državnih tijela (u današnjem sastavu ih je 17), samo dvije predstavnice civilnog društva teško su (ili nikako) mogle utjecati na politiku i odluke koje su se donosile, a vrlo su bile značajne za smjer kojim će ići aktivnosti na suzbijanju ovog problema. 

adidas calabasas cream factory san jose menu - GZ3194 - adidas Ultra Boost 2021 White Multicolor | 【国内 9/17 発売】ナイキ エア マックス 90 “ルチャリブレ” (NIKE nike mercurial fly lite super lock screen black “Lucha Libre”) [DM6178 - indoor track running flat nike shoes clearance - 010] , スニーカー発売日 抽選情報 ニュースを掲載!ナイキ ジョーダン ダンク シュプリーム SUPREME 等のファッション情報を配信! - Snaidero-usa

Jedan takav primjer je i odlučivanje o skloništu/ima za žene žrtve trgovanja, gdje su ženske nevladine organizacije unatoč dugogodišnjem iskustvu u radu sa traumatiziranim ženama (pa i sa žrtvama trgovanja) i postojećim kapacitetima, lišene mogućnosti organiziranja i vođenja takvih skloništa.

Postojanje Ženske mreže Hrvatske i uvid u rad organizacija koje je čine, uvelike je olakšalo organiziranje PETRE. Na godišnjem sastanku mreže u Poreču 2002.g. sve članice su anketirane jesu li voljne, i kroz koje aktivnosti, udružiti napore na suzbijanju trgovanja ženama. Javilo se njih petnaestak koje u okviru svojih djelatnosti već imaju neke programe s kojima bi mogle sudjelovati (skloništa, savjetovališta, edukacije, prevencija) a i saznanja o problemu.

Prvi sastanak ( koji možemo smatrati inicijalnim) održan je uz financijsku potporu Svjetske banke u Zagrebu, 27.05.2002.g. i na njemu je osim predstavnica članica Ženske mreže koje su se prijavile i međunarodnih organizacija (ICMC, IOM, Kvinna till Kvinna) prisustvovala i Helga Konrad, koordinatorica radne grupe za subijanje trgovanja ljudima Pakta stabilnosti. Pored razmjene iskustava i diskusija, informacija o planovima Pakta stabilnosti, gospođa Konrad je izrazila snažnu podršku aktivnostima ženskih nevladinih organizacija (koju je u cijelom svom mandatu i dalje pružala). Tom je sastanku također prisustvovala predstavnica organizacije ASTRA iz Beograda, te predstavila aktivnosti svoje udruge na suzbijanju trgovanja ženama. Rad je dalje tekao kroz dvije radne grupe: grupa za prevenciju (kampanje, edukacija) i grupa za intervenciju (SOS telefonska linija, skloništa), te je na kraju izrađen prijedlog plana akcija.

*Treba napomenuti da je u to vrijeme (09.05.2002.g.) Vlada RH tek donijela odluku o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, čija je prva zadaća bila izrada Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima. Konačni tekst tog plana prihvaćen je na sjednici Vlade RH 14.11.2002.g.

Nekoliko organizacija je odmah počelo sa aktivnostima, u srpnju 2002.g. pri CŽŽR-ROSA je otvoreno sklonište koje je primilo prvu žrtvu, a SOS linija protiv trgovanja ženama počela je s radom u listopadu 2002.g. i za nju je specijalno izrađena i posebna baza podataka. Prvih nekoliko mjeseci SOS linija je funkcionirala kroz fiksni broj Centra za žene žrtve rata -ROSA, a od 15.02.2003 opskrbljivanju linije pridružila se još jedna organizacija (koja nije članica ŽMH ali jest članica PETRE), te je preko HT-a ostvarena besplatna linija (0800 77 99) kao dio Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ženama.

Tijekom 2002. godine Ženska grupa Karlovac «Korak» pružila je pomoć djevojci iz Hrvatske koja je bila traffickirana u Makedoniju, gdje je pronađena tijekom policijske racije u lokalu u kojem je radila kao plesačica, te bila prisiljena na prostituciju. Po njenom dolasku u Hrvatsku i Karlovac u toj je udruzi započela resocijalizaciju, proces u kojem su članice udruge posredovale u skrbi oko nje. Tu je dobila siguran smještaj i osiguranu ishranu. S obzirom na traumatska iskustva koja je doživjela bila je podvrgnuta i psihološkoj terapiji. Osim toga, djevojka nije imala osobne dokumente, tako da je u udruzi imala pomoć oko ishođenja novih potrebnih dokumenata.

Pomoć je u početku godine pružena i dvjema stranim državljankama koje su kao žrtve traffickinga završile u Karlovcu, gdje su bile prisiljene na prostituciju. Njima je također osiguran smještaj i ishrana, kao i 24 satni nadzor, s obzirom na opasnost koja je prijetila od osobe koja ih je u svrhu seksualnog iskorištavanja dovela u Hrvatsku. Djevojkama je omogućena pomoć liječnika, a imale su i psihološku pomoć tijekom boravka na sigurnom mjestu. U suradnji s djelatnicima PU karlovačke osigurani su dodatni uvjeti sigurnosti za djevojke do njihova povratka u matičnu zemlju. Iste vrste pomoći pružene su i djevojkama i ženama, stranim državljankama (njih pet) koje su zatečene u ilegalnom prijelasku hrvatske granice i identificirane kao trgovane osobe, te smještene u Sklonište Ženske grupe Karlovac «Korak».

U tim početnim aktivnostima neke su članice prestale aktivno sudjelovati u radu mreže a pridružile su se neke nove, mreža je i dalje bila neformalna i bez neke čvrste strukture i strukturiranog plana djelovanja.

U studenom 2002. godine predstavnica Ženske grupe Karlovac «Korak» sudjelovala je (zajedno s predstavnicom Centra za žene žrtve rata, Ministarstva unutarnjih poslova i Policijske akademije u Zagrebu) u izradi treninga o sprječavanju trgovanja za djelatnike policije koji je održan u Beču u organizaciji ICMPD-a, a u sklopu programa Pakta stabilnosti. Na osnovu izrađenog treninga, tijekom proljeća 2003. godine održana su tri pilot treninga djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova u kojima su sudjelovale i predstavnice grupa članica PETRE.

23. 1.2003. u organizaciji CŽŽR-ROSA, ABA Ceeli, ICMC te Ministarstva Pravnosuđa, uprave i lokalne samouprave održan je seminar o suzbijanju trgovanja ljudima za suce, državne odvjetnike i odvjetnike, , financiran od strane USAID-a i Kanadskog veleposlanstva. Seminarni materijali dostupni u dokumentaciji CŽŽR-a na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kako je i dalje postojala velika potreba za stjecanjem novih znanja, od 20. do 22. siječnja 2003.g. organiziran je trening u Zagrebu na kojem je sudjelovalo12 predstavnica grupa iz svih regija Republike Hrvatske, te predstavnice IOM-a i ICMC-a. Trening su vodile predstavnice češke La Strade. Centar za žene žrtve rata - ROSA koji je u tom periodu koordinirao rad mreže, organizirao je ovaj sastanak, a financirali su ga ICMC i USAID. Seminar je dokumentiran u prijevodu priručnika. «Prevencija trgovanja ljudima»

Temeljna ideja i cilj ovog treninga je bila podučavanje i stjecanje novih znanja u vođenju kampanje protiv trgovanja ljudima. Osim uvodnog međusobnog upoznavanja te razmjene i nadopunjavanja podataka i saznanja o trenutačnom stanju trgovanja ljudima u RH, trening je sudionicama omogućio sudjelovanje u nekoliko radionica uz pomoć dobro organiziranog priručnika pri čemu se isticala kreativnost i domišljatost svih sudionica.

Kao zaključak tog treninga naglašeno je da se što prije mora zaustaviti negiranje problema od strane institucija, povećati znanje o problemu trgovanja ljudima, promijeniti nepovoljnu klimu vladajućeg nepovjerenja i nepoštovanja prema stručnjakinjama sa nevladine scene koje se bave ovom problematikom te usmjeriti sve svoje snage na ciljane grupe (rizične skupine i skupine stručnjaka) i njihove potrebe. Konkretizacija ovog zaključka može se ostvariti kroz rad Mreže NVO-a koji se bave trgovanjem ljudima. Njezin rad je predviđen i kao suradnja sa školama (treninzi za rizične skupine, trenizi za buduće socijalne radnike), Centrima za socijalni rad (nadgledanje situacije, razmjena informacija), medijima (širenje informacija), policijom (razmjena informacija, edukacija službenika), Vladom RH (lobiranje, financijska pomoć), Zavodom za nezaposlene (širenje informacija i letaka), IOM-om (izvor informacija o trgovanju ljudima izvan zemlje), bolnicama (širenje informacija o ovom problemu), ostalim NVO-ima (širenje općenitih informacija te distribucija materijala o prevenciji).

Donesen je i kratkoročni plana rada (iduća 4 mjeseca): zajednički ustanoviti logo i moto Mreže a grupe ovisno o svojim kapacitetima preuzimaju slijedeće aktivnosti:

- OIP planira osmisliti promotivne materijale za kampanju, pripremiti anketu za 16 srednjih i osnovnih škola u županiji, s uzorkom od 2000 ispitanika, prezentirati brošuru nalaza, te se paralelno promovirati putem medija.

- Ženska grupa Brod priprema anketu za srednje i osnovne škole, njih 11, također s uzorkom od 2000 ispitanika, provođenje i analizu ankete, te promociju rezultata po školama i putem medija

- Korak planira izraditi edukativne materijale, te na svim poljima promovirati projekt, provesti anketu te organizirati radionice po srednjim školama, sve to uz suradnju i praćenje aktivnosti sa ostalim NVO-ima u Mreži.

- Aktivnosti Centra za žene Vukovar se u cijelosti podudaraju s onima Koraka.

- Delfin će organizirati pripremne sastanke članica i mladih, informativne razgovore u školama, provođenje i analizu anketa, prezentaciju u lokalnim novinama i na radiju, edukaciju trenerica u Beogradu, te paralelno sa ostalim djelovanjem, izradu i distribuciju promotivnih materijala.

- Rad Ženske grupe Split sliči radu Delfina uz naglasak da će njihova anketa obuhvaćati 3 osnovne i 2 srednje škole.

- Djelovanje Udruge žena Vukovar obuhvaća temeljite pripremne radnje, edukaciju trenerica u Beogradu, provođenje ankete u 4-5 srednjih škola što će sve biti popraćeno distribucijom promo materijala.

- Centar za ravnopravnost spolova i Centar za žene ROSA će s obzirom na raspoložive kapacitete surađivati u ostvarenju svih prije navedenih planova, a posebno polagati pažnju na redovitu komunikaciju među članicama Mreže te organizirati okrugle stolove i rad SOS linije.

- HHO će djelovati na prikupljanju financijski i drugih sredstava.


Mreža u cijelosti će, u suradnji sa ICMC-om i IOM-om, promovirati svoje aktivnosti i raditi na mnogostranoj komunikaciji (mediji, javnost, institucije vlasti na svim nivoima).

Sveukupne aktivnosti NVO-a koji su sudjelovali u radu ovog treninga neće biti samo izolirani pokušaji rješavanja problema trgovanja ljudima, a njihove kampanje za prevenciju sporadične, jer će sve biti poduprijeto već pokrenutim djelovanjima sudionika Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima.

Jedan primjer takve suradnje je organizirani seminar za suce i državne odvjetnike održan 23.01 2003. godine. ICMC i Centar za žene ROSA u suradnji s ABA/CEELI, Ministarstvom pravosuđa, Hrvatskom odvjetničkom komorom, Nacionalnim odborom za suzbijanje trgovanja ljudima i odjela US Department of Justice u Hrvatskoj. Grupu učesnika činila je impresivna grupa od 120 sudaca/tužioca koji su pozvani putem predsjednika sudova i Ministarstva pravosuđa iz svih dijelova Hrvatske. Skup je otvorila, tadasnja ministrica pravosudja, Ingrid Marinović-Amticevic

U radu su sudjelovali i prestavnici/ce mnogih međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija kao što su UNHCR, OSCE, IOM, NCS (the National Center for State Courts), Svjetska banka, nekoliko predstavnika ambasada u Hrvatskoj, International Center for Migration and Policy Development (ICMPD) iz Beča, te lokalni i inaternacionalni novinari.

Iz prezentacija u panelima proizašlo je nekoliko tema koje su se diskutirale:

Jedna je bila treba li Hrvatska čekati donošenje novog zakona protiv trgovanja ljudima prije no što poduzme neke akcije. Odgovor od svih panelista bio je NE, okvir za zaštitu i kazneni progon već postoji kroz dogovor iz Palerma i UN-ov protokol kojih je Hrvatska potpisnica.

Druga tema koja se nametnula jest je ta da se žene spašene iz situacije trgovanja još uvijek u Hrvatskoj, ali i u regiji, tretira kao kriminalke, iako postojeći zakoni omogućavaju da ih se tretira kao žrtve.

Posebna je tema bila stupanj korumpiranosti državnih službi koje pogoduju trgovanju ljudima. Kada lokalni službenici ne bi surađivali sa trgovcima nego im postali neprijatelji, situacija bi se brzo poboljšala u smislu smanjenja broja žrtava, njihovoj zaštiti i progonu trgovaca. Iz tog razloga antikorupcijski programi moraju biti usko vezani sa naporima na suzbijanju trgovanja ljudima.

Nakon tog impozantnog skupa, planirane aktivnosti Mreže odvijale su se dalje prema dogovorenom planu, no tokom rada grupa počelo se postavljati pitanje preciznijeg definiranja Mreže, što su njezini ciljevi, tko su članice i kakav status Mreža ima, koji su problemi u funkcioniranju i sl. Da bi se sva ta pitanja razmotrila dogovoren je sastanak koji je održan 05.03. 2003.g. u prostorijama Centra za žene.

Na tom sastanku usvojena je definicija mreže: Mreža je grupa nevladinih organizacija koja ima zajednički cilj borbe protiv trgovanja ženama i djecom s različitih aspekata bavljenja ovim problemom: prevencije, intervencije i asistencije. Usvojeno je i da se u javnosti kratko predstavlja kao «Mreža protiv trgovanja ženama i djecom» (ime PETRA naknadno je, u kreativnom promišljanju skraćenice kakvu npr. ima ASTRA, palo na pamet članici Centra Đurđici Kolarec i u toku daljnjeg rada je prihvaćeno kao skraćenica koja znači Prevencija i Eliminacija TRgovanja ženamA).

Na istom sastanku utvrđeni su ciljevi mreže, dogovoren način komuniciranja i koordinacija (da se organizacije izmjenjuju u koordiniranju) te aktivnosti i fundraising. Koordinaciju za 2003. godinu preuzela je grupa KORAK iz Karlovca.

Obzirom na planiranu kampanju, razgovaralo se o izradi materijala Mreže i porukama koje bi na njima trebale biti i nakon perioda usaglašavanja, usvojena je i realizirana ideja o karikaturama sa porukama različitim ovisno o populaciji kojoj se obraća. Gotove materijale sve su grupe koristile u svojim aktivnostima.

Istovremeno s kampanjom mreže PETRA krenula je i kampanja IOM-a koja je bila vidljivija i jače medijski (i financijski) pokrivena, ali materijali proizvedeni za Mrežu također su dobro poslužili svrsi. Članice mreže su koristile i jedne i druge materijale i vidljivost problema u javnosti (posebno vidljiv kroz rastući broj poziva na SOS liniju) se poboljšala. U međuvremenu završen je i dokumentarni film «Pogledaj i razmisli – ropkinje 21. stoljeća» koji su članice mreže također dobile za korištenje u svojim aktivnostima na suzbijanju trgovanja ženama, a njegovi dijelovi prikazivani su i korišteni i na HRT-u.

Sve te mnogobrojne aktivnosti i napori Mreže da se uključi u nacionalne programe i aktivnosti na prevenciji, intervenciji i asistenciji ženama žrtvama trgovanja nije rezultirala i značajnijom promjenom u stavu vladinih organizacija i institucija u smislu porasta povjerenja u sposobnosti nevladinog sektora da se suoči s ovim problemom. Najbolji dokaz za to je sjednica Nacionalnog odbora s kraja lipnja 2003.g. kada je, među ostalim, zaključeno da je (obzirom na mali broj žrtava) dovoljno jedno sklonište na nacionalnoj razini i to u vlasništvu države. Dvije organizacije iz PETRE koje su ponudile svoje kapacitete za sklonište (i već su smještale i zbrinjavale žrtve) odbijene su s obrazloženjem da je «najbolja praksa da se sklonište zadrži u vlasništvu države a da NGO-i pružaju usluge», što iz naših saznanja iz medjunarodne dobre prakse nije u potpunosti točno.

Mreža se nije time obeshrabrila i nastavila je s radom, ali je to bio dobar povod da se ponovno preispita rad mreže, stavovi i aktivnosti članica, te je krajem godine u organizaciji «Ženske sobe» održan dvodnevni sastanak (12. i 13. prosinca 2003). Prvi dio sastanka činili su izvještaji članica o dogovorenim aktivnostima i sastanak sa predstavnicima/ama Nacionalnog odbora (kako bi im članice PETRE direktno predstavile svoj rad i potkrijepile traženja i stavove koje njihova predstavnica prenosi Nacionalnom odboru). Drugi dan posvećen je promišljanju planova budućih aktivnosti i izradi zajedničke Platforme. Obzirom da članice dolaze iz različitih sredina i njihove organizacije imaju različite ciljeve i misije bilo je potrebno usaglasiti minimum zajedničkih stavova i uvjerenja koje sve zajedno i na isti način mogu braniti u svojim istupima u javnosti.

Sastanak je bio uspješan, stekao se dojam da su članice PETRE i njihove aktivnosti sada manje apstraktne Nacionalnom odboru, a platforma koja je jednoglasno prihvaćena (*u prilogu) u velikoj mjeri će olakšati daljnji rad i prijem novih članica. Također je dogovoreno da koordinaciju Mreže slijedeće godine preuzme Udruga žena Vukovar. Kako je predstavnica HHO-a koja je bila članica Nacionalnog odbora, kao druga predstavnica NVO-a, obavijestila prisutne da odlazi na duže vrijeme iz Hrvatske, dogovoreno je da u slijedećem mandatu se na njezino mjesto kandidira nova koordinatorica (Ružica Mandić) i Nermina Komarić koja je i do sada bila predstavnica PETRE.

Nova, 2004-ta godina počela je s promjenama u ministarstvima i ponovnim ustrojavanjem Nacionalnog odbora koje je okončano i novim imenovanjima 23.04.2004.g. Veliki broj predstavnika/ca se izmijenio, no obje članice PETRE su prihvaćene i potvrđene od Vlade.

Aktivnosti i planovi PETRE se nastavljaju realizirati u okviru mogućnosti, kominikacija i suradnja među članicama se nastavlja, počinje ozbiljnije organiziranje pod zajedničkim «kišobranom» mreže. Negdje u prvom kvartalu, kroz kontakte s IOM-om, članice PETRE obaviještene su da postoje i druge organizacije u Hrvatskoj koje se bave aktivnostima na suzbijanju trgovanja ljudima i predloženo je da se Mreža upozna s njihovim radom. To je u organizaciji IOM-a i učinjeno na sastanku koji je održan 30. ožujka 2004.g. Cilj je bio razmjena iskustava i informacija o dosadašnjem radu te poboljšanje suradnje nevladinog sektora na području suzbijanja trgovanja ljudima kako među NVOima tako i s vladinim institucijama i međunarodnim organizacijama.

Na sastanku su prisustvovale/i predstavnici/e 21 nevladine organizacije (8 članica koalicije PETRA i 13 NVO van koalicije), predstavnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (gđa Marija Koren Mrazović), dvije predstavnice Ureda za ljudska prava-Vlade RH (gđa Ines Loknar Mijatović i gđa Silvia Greif), te predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH (gđa Katarina Ivanković Knežević).

Svi sudionici/e su se predstavili/e te opisali/e udruge koje zastupaju, od kada djeluju, kakve aktivnosti vezane uz probleme trgovanja ljudima provode i/ili planiraju, te kapacitete i iskustva udruge iz koje dolaze (prikaz dosadašnjih djelatnosti NVO u prilogu). Također je predstavljena mreža PETRA, njena platforma i način rada. Diskusija se vodila oko rada SOS telefona, mogućnosti širenja rada telefona na druge NVO, nedostatak povratnih informacija iz MUPa, te neophodnosti ujednačenog izvještavanja.

Također se raspravljalo o nedostatku informacija i nedovoljne komunikacije među NVOima. Sudionici/e smatraju da vladine institucije ne prihvaćaju NVO adekvatno njihovom značaju, ali su također bili/e samokritični/e i smatraju da nisu sve NVO kompetentne raditi sve i da se moraju isprofilirati što bi pridonijelo i boljoj vidljivosti i većem razumijevanju vladinih institucija prema NVO pa tako i boljoj suradnji. Razmatrajući mali broj žrtava trgovanja ljudima sudionici/e smatraju da je razlog tako malog broja to što RH nema adekvatan zakon i što nema kaznenog djela trgovanje ljudima. NVO su pokrenule inicijativu za dopune prijedloga novog Zakona o kaznenom pravu u koje će biti uključene i primjedbe i prijedlozi za kazneno djelo trgovanja ljudima. Istaknuta je važnost lobiranja. Sudionici/e su razmatrali važnost regionalne suradnje te su upoznati s programom ACTA (Anti-corruption,anti trafficking action) prve medjunarodne organizacije osnovane na prostorima jugoistocne Europe od strane NVO-a iz 10 zemalja. Inicijativu su pokrenule dva NVO-a iz Hrvatske.

Tokom cijele diskusije nametalo se pitanje – koja je uloga civilnog društva – i isticano je neadekvatno odvajanje sredstava iz budžeta države za aktivnosti civilnog sektora. Prihvaćen je prijedlog da se započne pripremati prijedlog teksta o ulozi udruga u procesu suzbijanja trgovanja ljudima u RH.

Na kraju je zaključeno da:

- Ovakve sastanke treba održavati češće što bi pospješilo ne samo suradnju nevladinih organizacija već i NVO s vladinim i međunarodnim institucijama.
- Sljedeći sastanci trebali biti tematski i fokusirani na konkretan problem.
- Postoji žurna potreba za jačanjem i izgradnjom kapaciteta NVO, intenzivnijim educiranjem i jačanjem međusektorskog rada.
- Poboljšati komunikaciju i razmjenu informacija između NVO-a.
- NVO koje rade na SOS telefonu 0800 77 99 trebaju raditi na ujednačavanju izvještavanja, od 01. 06. i Udruga žena Vukovar započinje rad na telefonu.
- Poboljšati razmjenu informacija i suradnju između NVO, vladinih institucija i međunarodnih organizacija.
- Lobirati za osiguranje većih financijskih sredstava od strane Vlade RH za rad NVO na suzbijanju trgovanja ženama i djecom, za što je također potrebno da NVO-e profiliraju djelokrug svog rada.
- Pojačati vidljivost NVO-a koje se bave ovim pitanjima, te za početak oglasiti listu preko internet stranica Ureda za ljudska prava Vlade RH.
- Definirati tekst prijedloga o ulozi NVO u suzbijanju trgovanja ljudima u RH i zajedno sa zaključcima ga poslati nacionalnom koordinatoru.

Nakon tog sastanka PETRA je nastavila sa svojim aktivnostima u istom sastavu (niti jedna od tada prisutnih organizacija nije izrazila želju da se udruži) i prva velika zajednička akcija bile su dvije promocije igranog filma «Ljilja 4-ever» sa diskusijom o problemu trgovanja ženama.

Film je djelo mladog švedskog autora Lucasa Moodysona koji radnju temelji na istinitom događaju (slučaju mlade Ruskinje koja je prodana u Švedsku), a u Švedskoj se prikazuje kao edukativni materijal. Švedska organizacija za međunarodni razvoj SIDA (Swedish International Development Co-opration Agency) i forum žena Švedske (Kvinnoforum) započeli su regionalnu kampanju podizanja javne svijesti o ovom problemu, koristeći taj film kao podlogu, a mrežu PETRA kao suradnu organizaciju u Hrvatskoj.

Prva prezentacija održana je u Staroj gradskoj gradskoj vijećnici 26.04. 2004.g., za predstavnike/ce državnih tijela koja imaju snagu donosioca odluka na državnoj razini, a druga 27.04.2004.g. u dvorani «Kinoteke» za predstavnike vladinih i nevladinih organizacija kao skupine koja se na terenu s tim problemom susreće. Doprinos raspravi dali su i Pontus Weström, konzultant Kvinnoforuma, te Natalja Jurkova, predstavnica organizacije mladih ”GENDERS” iz Latvije koji su ovim povodom došli u Hrvatsku.

Obje prezentacije bile su dobro posjećene i medijski popraćene, a Mreža je po prvi puta jedinstveno predstavila svoje djelovanje u javnosti. Interes predstavnika/ca institucija i medija nastavio se i nakon tog događanja, što je rezultiralo novim pozivima, pa je vrlo brzo (na poziv Gradske koordinacije za ravnopravnost spolova Đakova) isto upriličeno i u tom gradu (26.05.2004.g.). Diskusiju je moderirala koordinatorica PETRE, Ružica Mandić.

Prezentacije filma i diskusije jasno su pokazale snagu korištenja filma u svrhu podizanja svijesti javnosti, te ukazale na potrebu intenziviranja edukacije svih slojeva društva, pa su se članice Mreže prilikom tih prezentacija kratko sastale i razgovarale o daljnjim planovima. Jedan od prvih je bio sličnu prezentaciju organizirati na godišnjem skupu Ženske mreže Hrvatske i započeti raspravu sa ostalim ženskim grupama koje nisu članice PETRE. To je i učinjeno u svibnju i rezultiralo je postizanjem konsenzusa svih članica ŽMH oko pitanja stavova prema prostituciji, te zajedničkog lobiranja za amandmane na Kazneni zakon čije je donošenje tada bilo u proceduri a odnosi se na trgovanje ženama (kažnjavanje osoba koje koriste seksualne usluge a znali su da je žena žrtva trgovanja).

Predsjednica Saborskog odbora za ravnopravnost spolova prihvatila je uložiti takav amandman i učinila to, međutim nije usvojen, što je samo još jednom potvrdilo potrebu za daljnjim radom Mreže i na planu lobiranja za promjenu postojećih zakona.

Tijekom 2004.godine Ženska grupa Karlovac “Korak” organizirala je 6 predavanja u srednjim školama (Gimnazija, Medicinska škola, Tehnička škola) na području Karlovca, na temu”Nasilje nad ženama i djecom i trgovanje ljudskim bićima”. Predavanja su organizirana za učenike prvih i drugih (učenici stari 14 i 15 godina), te trećih i četvrtih razreda (17 i 18 godina starosti). Broj učesnika na predavanjima otprilike je 400.

Učesnici su bili vrlo zainteresirani za temu, osobito za dobivanje informacija o pomoći koju zlostavljana djevojka ili žena može dobiti, kao i za informacije o trgovanju i o onome što treba imati na umu kako bi se izbjeglo postati žrtvom trgovanja (npr. u slučajevima kada traže posao, putuju u inozemstvo radi učenja stranog jezika, itd).

Iste godine članice Grupe prošle na trotjedni trening u SAD u organizaciji IREX-a (International Research and Exchange Board) i Ureda za edukaciju i pitanja kulture Vlade Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu D.C. Tijekom boravka u SAD-u su osmislile projekt edukacije učenika srednjih škola Karlovca na temu Trgovanja ljudima, te je projekt odobren i financiran od strane IREX-a.

Nakon povratka s treninga projekt edukacije i treninga učenika srednjih škola na području Karlovca, počeo se provoditi. Cilj projekta je upoznati učenike srednjih škola Karlovca s problematikom trgovanja ljudima. Projekt je zamišljen kao edukacija učenika srednjih škola za trenere koji će svojim školskim kolegama prenositi znanje o sprječavanju trgovanja ljudskim bićima.Projekt je proveden u suradnji s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Županije karlovačke, te u suradnji sa srednjim školama Karlovca. U projektu su učestvovale sve srednje škole u gradu Karlovcu, te je u trening bilo uključeno 16 učenika.

Prva faza projekta je završena, odnosno učenici su prošli kroz trening organiziran od strane naše Grupe, te se sada provodi drugi dio projekta, a to je edukacija školskih kolega na satovima razredne nastave od strane učenika koji su prošli trening.

Na osnovu spomenutog projekta, Ženska grupa Karlovac “Korak” uključena je u mrežu organizacija (SECAT) jugoistočne europske zajednice u borbi protiv trgovanja ljudima.

U aktivnostima usmjerenim podizanju svijesti javnosti o navedenoj problematici, Grupa je sudjelovala u nekoliko radio emisija u kojima je bilo riječi o opasnosti trgovanja ženam i djecom, a voditeljica Grupe je, kao predstavnica PETRE, sudjelovala u emisiji “Maja” Prvog programa HTV-a u kojem je tema bilo trgovanje ljudskim bićima.

Slijedeći sastanak PETRE održan je (28.05.2004.) u Zagrebu. Na predviđenom dnevnom redu bilo je sljedeće:

1) Tekuće aktivnosti članica i sagledavanje mogućnosti za planiranje zajedničke kampanje (informacije i izjašnjavanje o UN posterima i spotovima)

2) Promišljanje o kreaciji loga i web stranice mreže

3) Razmjena stavova i određenje mreže u odnosu na pitanje legalizacije prostitucije, te njene povezanosti s problemom trgovanja ženama

4) Propitivanje kriterija i modaliteta za mogući ulazak novih organizacija u PETRU

5) SOS linija

U dvije godine od osnivanja Mreža se ne samo održala, nego i razvila u smislu aktivnosti i prepoznatljivosti, članice su pozivane na važne skupove organizirane nacionalno i internacionalno : povjerenstva i koordinacije za ravnopravnost spolova, sastanci TIP organizacija (međunarodne, vladine i nevladine organizacije u borbi protiv trgovanja), javne rasprave i tribine, konferencije Pakta Stabilnosti i došlo je vrijeme da se planira i razmišlja dugoročnije. Ponovno su razmijenjene informacije o nekim važnim projektima i događanjima:

Ženska soba je izvjestila o projektu sa ICMPD-om (sjedište u Beču) koji je namjenjen razvoju nacionalnih mehanizama za borbu protiv trgogvanja ljudima. Projekt će trajati 18 mjeseci i ima za cilj uspjesnije operacionaliziranje nacionalnih programa za suzbijanje trgovanja ljudima. Projekt ima 3 faze, a od 6-9.10.2004. u Opatiji je održan prvi regionalni sastanak svih predstavnika nacionalnih radnih tijela.Sastanku su prisustvovali koordinator Nacionalnog Odbora, gosp.Madjaric i drugi predstavnici/ce Nacionalnog Odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.

Ženska soba također sa Ministarstvom zdravstva planira seminar za liječnike s ciljem stvaranja mreže liječnika raznih struka, s predstavnicima u svakoj županiji

Informacije o još jednom projektu Ženske sobe i Partnerstva za društveni razvoj na organizaciji ACTA – Anti -coruption and anti-trafficking action. Ideja je napraviti asocijaciju organizacija kojoj bi cilj bio procjena i pregled stanja u svim zemljama – tko se sve bavi aktivnostima protiv korupcije i trgovanja ljudima.OSCE financira prvi sastanak od 6-14.06.04. u Stubičkim toplicama. Sastanku može prisustvovati po jedna osoba iz svake zemlje. Izaabrana je predstavnica PETRE koja će predstavljati Hrvatsku. Ideja je osnovati ured asocijacije, možda u Sarajevu, imenovati centralnu osoba za svaku zemlju, te izraditi standarde za NVO-e.Nakon tog sastanka PETRA će se sastati u drugoj polovici srpnja kako bi raspravile daljnje planove u odnosu na ovaj projekt.

Novost je da je Helga Konrad imenovana za OSCE-ovu predstavnicu za 55 zemalja - sve zemlje OSCE-a koji se sada aktivira u čitavom svijetu, te želi model Pakta stabilnosti borbe protiv trgovine ljudima prenijeti i na sve druge zemlje. Pakt stabilnosti se rasformira i ured prelazi na regionalni nivo. Prednost imaju zemlje J-I Evrope.

Krajem 6. mjeseca će se održati sastanak 10 vladinih, 10 nevladinih i 10 međunarodnih organizacija – s osobama koje su aktivno sudjelovale u aktivnostima protiv traffickinga, što je inicirala Američka ambasada. Cilj sastanka je kreacija nove Nacionalne polititke, koja bi u odnosu na staru trebala biti poboljšana. Sudjelovat će 5 članica PETRE.

Volonterke Centra za žene žrtve rata - ROSA podnijele su izvještaj iz Beča sa seminara u UN-u o medijskoj kampanji protiv trgovanja ženama i o AIDS-u. Svaka zemlja će dobiti 3.000 plakata. Razgovarale su s firmom koja je nadležna za to oglašavanje – Europlakat. Saznale da oni imaju i besplatni prostor, da pokrivaju cijelu Hrvatsku, ali nešto bi vjerojatno trebalo i platiti. Također bi bilo dobro plakate postaviti u centre za socijalnu skrb, policijske stanice, bolnice, domove zdravlja, na fakultete, srednje škole i sl.

Svaka od članica će pokušati plasirati plakate tražeći sponzorstva Poglavarstva grada, Povjerenstava za jednakost, Nacionalnog odbora i sl., ovisno od lokalnih specifičnosti.

Opsluživanju SOS linije od lipnja se pridružuje još jedna članica PETRE, Udruga žena Vukovar i pokrivat će regiju Slavonije (iz zone 031/2/3/4/5). Plan je da organizacije koje opslužuju SOS razmjenjuju mjesečne podatke o broju žrtava ili prijava a da se svaka tri mjeseca sastaju na radnim sastancima kako bi raspravljale slučajeve, probleme, načine rješavanja i sl. Cilj je objediniti podatke SOS linije koja je jedinstvena ali 3 organizacije je opslužuju i podnose izvještaje MUP-u i Nacionalnom odboru, no u godišnjem izvješću o provedbi Nacionalnog plana izvještaji obje organizacije koje su do sad radile na liniji samo su priloženi, podaci nisu čak ni zbrojeni, niti na bilo koji način interpretirani.

Sastanak je još jednom završio iskazanom željom svih prisutnih članica za što češćim sastajanjem i razmjenom iskustava te planiranjem zajedničkih kampanji, (što će u slijedećem periodu biti znatno lakše, obzirom da su ostvarena sredstva za tu namjenu - CARE International).

Od tog sastanka do danas članice PETRE su učestvovale na sastanku 10 vladinih, 10 nevladinih i 10 međunarodnih organizacija zajedno u kreiranju drafta novog Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima u Karlovcu 28. i 29. lipnja i dale aktivan doprinos.

Važno je napomenuti da je u periodu nakon tog sastanka rješenjem Vlade RH (22.07.2004.g.) imenovan novi predstojnik Vladinog ureda za ljudska prava i koordinator Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (Luka Mađerić), a nova tajnica je Silvija Trgovec Greif, što za članice PETRE znači nove izazove, ponovno uspostavljanje kontakata i izgrađivanje dobre suradnje.

Obzirom na dosadašnje rezultate i već uvelike uhodane aktivnosti, za vjerovati je da će i ubuduće Mreža predstavljati značajan faktor u borbi protiv trgovanja ženama i djecom. O budućim planovima i dogovorima Mreže razgovaralo se na sastanku u Karlovcu 29 i 30. listopada 2004.g., gdje je prvi dan obavljena razmjena informacija o radu svake od grupa i planovima za budućnost, razgovarano o radu na SOS liniji i standardizaciji izvješća koja idu prema Uredu za ljudska prava, te planirana kampanja. Drugi dan je realiziran sastanak sa predstavnicama organizacije CARE International koja od kolovoza 2004.g. financijski i tehničkom podrškom doprinosi aktivnostima mreže, te su dogovarani detalji te suradnje.

Zagreb, 01.12. 2004.g.

Za Mrežu sakupila i pripisala: Đurđica Kolarec, nadopunile Nera Komarić, Sadika Zvirkić i Nela Pamuković i Mirjana Bilopavlović